هگل و تعبیر”جهان وارونه”

چکیده

هگل در اواخر فصل مربوط به نيرو و فاهمه از کتاب پديدارشناسي روح به مفهوم «جهان وارونه» اشاره کرده و بخشي را بدان اختصاص مي دهد. اما از سويي به دليل دشواري خود متن و از سوي ديگر به واسطه جايگاه اين بخش در سير تکوين روح در پديدار شناسي، درک معناي وارونگي جهان وارونه و چگونگي تحقق اين وارونگي به يکي از مشکلات شارحان پديدارشناسي تبديل شده است. مقاله پيش رو مي کوشد تا به اين مفهوم، که بي شک يکي از پيچيده ترين مفاهيم موجود در فلسفه هگل است، بپردازد و در حد توان خود تفسيري روشن و جامع از آن، به ويژه جايگاه و نقش ان در کتاب پديدارشناسي، به دست دهد؛ و دست آخر نيز در راه ارائه تفسيري فراگير از آن، علاوه بر اشاره به تفاسير فلسفي مختلف، به حوزه هايي غير از فلسفه (براي مثال روانکاوي و ادبيات) نيز بپردازد.

منبع: دو فصلنامۀ تخصصی شناخت، بهار و تابستان 1388، صص 156-133

برای خواندن ادامه مطلب و دانلود فایل آن بر روی این لینک کلیک کنید.