نقد و بررسی کتاب فلسفه قاره ای

این نشست با حضور محمد مهدی اردبیلی، علی مرادخانی، محمد ابراهیم باسط و مالک شجاعی جشوقانی توسط گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی در روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور1398، ساعت 17 در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.