حیوان؛ ابژه یا دگرسوژه؟

این نشست تخصصی  با حضور دکتر محمد اردبیلی، نویسنده و مترجم حوزه فلسفه و حسام سلامت، مترجم و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی با دبیری سامان شکاری، در روز سه شنبه مورخ 20 شهریور 1397 در ساعت 17:30 درخانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.