تاریخ فلسفه معاصر غرب

درس‌گفتارهای تاریخ فلسفه معاصر غرب، دوره‌ای از تاریخ فلسفه را بررسی می‌کند که از اواخر قرن نوزدهم آغاز می‌شود و تا پایان قرن بیستم ادامه می‌یابد. در این دوره، محمدمهدی اردبیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی در پاییز و زمستان ۱۳۹۸، آرای ۸ فیلسوف را به‌عنوان نمایندگانِ مؤثر نگرش‌های فلسفی این دوران از تاریخ فلسفه شرح داده است: نیچه، ویتگنشتاین و فلسفۀ تحلیلی، هوسرل و پدیدارشناسی، هایدگر و اگزیستانسیالیسم، آدورنو و مکتب فرانکفورت، لویناس، باتای و دریدا. در این دوره شیوۀ آموزش مبتنی بر دیالوگی میان خوانش قطعاتی از متون اصلی این فیلسوفان و توضیح مفاهیم کلیدی‌ اندیشه آن‌ها بوده است. مدرسان مهمانی هم در برخی از جلسات، جهت ارائه تخصصی‌تر مطلب و معرفی تفسیری متفاوت به فهم فیلسوف مورد بحث کلاس را همراهی کردند و هرکدام به تدریس مجزای یک جلسه از دوره پرداختند: حسین شقاقی (ویتگنشتاین و فلسفۀ تحلیلی)، فرزاد جابرالانصار (پدیدارشناسی هوسرل)، مسعود حسینی (هایدگر) و آیدین کیخایی (آدورنو).


فایل‌های PDF جلسات

نیچه1

نیچه2

نیچه3

نیچه4


فایل‌های PDF جلسات

ویتگنشتاین و فلسفه تحلیلی 1

ویتگنشتاین و فلسفه تحلیلی2


فایل‌های PDF جلسات

پدیدارشناسی هوسرل1

پدیدارشناسی هوسرل2


فایل‌های PDF جلسات

هایدگر1

هایدگر2

هایدگر3

هایدگر4


فایل‌های PDF جلسات

آدرنو1

آدرنو2


فایل‌های PDF جلسات

لویناس1

لویناس2


فایل‌های PDF جلسات

باتای1

باتای2